ONE DECISION
AWAY FROM
A NEW
LIFESTYLE

Neem contact op

voor een vrijblijvende
introductie training

Wat kun je van mij verwachten?Ik ben geen drillmaster en ga niet schreeuwen om je te motiveren maar zal er op mijn eigen manier voor zorgen dat je het uiterste uit jezelf haalt. Dit uiterste is voor elk mens verschillend en ik zal daar rekening mee houden. Samen met jou wil ik jouw doelstelling behalen en zorgen dat jij lekker in je vel komt te zitten, tevreden bent met je lichaam en je daarnaast energiek en fit voelt. Er is helaas geen snelle oplossing, het is een proces dat tijd kost maar ik wil ervoor zorgen dat jij dit proces net zo leuk gaat vinden als ik en kan genieten van een gezonde levensstijl.Mijn missieFit en energiek zijn heeft een enorme invloed op je zelfbeeld en dus op je zelfvertrouwen. Het is mijn doel om jou te helpen. Door te trainen, te bewegen en zo het lichaam te krijgen waarvan je zelf nooit had verwacht het te kunnen bereiken. Ik heb het dan niet over dun worden maar gewoon op de best mogelijke manier tevreden zijn met je lijf. Wanneer je begint met trainen, fit bent en goed in je vel zit gaat alles net wat makkelijker. Je relatie, je werk en je dagelijks leven. Wanneer je jezelf goed voelt en tevreden bent met jezelf verandert alles. Zo werkt het gewoon.Willeke Zorg

In mijn persoonlijke zoektocht naar een manier om lekker in mijn vel te zitten en energiek en gezond door het leven te gaan ben ik geïnspireerd geraakt door diverse personal trainers en experts in binnen en buitenland. Hieruit is mijn passie ontstaan voor het gezonde leven, fitness en andere gerelateerde zaken. Ik heb diverse opleidingen gevolgd en besloten mijn carrière in de reclame vaarwel te zeggen en van mijn passie mijn werk te maken. Inmiddels ben ik een flink aantal jaren ondernemer met een eigen personal training studio waar ik met mijn klanten in volledige privacy kan werken aan de beste versie van henzelf. Dit is voor velen een kwetsbaar proces en ik vind het belangrijk dat dit in de meest comfortabele omgeving onder professionele begeleiding, in privacy kan plaatsvinden.

Certificering:

  • Better Back, functional training
  • Aalo Fitness instructeur 2009
  • Aalo Finess Master/Personal Trainer 2009
  • Cursus BOSU 2010
  • Gladiator workout 2012


Social media

Tarieven


Prijs bij 1 persoon per uur *

Half uur training
ongeacht hoe vaak in de week
€ 42,00
1 x per week een uur trainen € 80,00
2 x per week een uur trainen€ 75,00

Prijs per 2 personen per uur *

Half uur training
ongeacht hoe vaak in de week
€ 55,00
1 x per week een uur trainen€ 102,50
2 x per week een uur trainen€ 97,50Trainingen vinden plaats in mijn Personal Training Studio in Rotterdam Centrum. Karel Doormanstraat 14 Rotterdam.

Fruit en handdoeken zijn altijd gratis tot je beschikking en na het sporten kan je gebruik maken van de douchegelegenheid.

voor een vrijblijvend intake gesprek

* Trainingen worden in series van 10 afgenomen
** Andere traningsopties zoals met meerdere mensen samen trainen in overleg


TeamMarlies Grippeling

Diëtist

Meer info

Ik vind dat sporten en gezond eten hand in hand moeten gaan. Maar ook, dat goed en gezond eten leuk kan zijn. Geen moeten, maar willen. Omdat het lekker is en omdat je je er beter en gezonder door gaat voelen.

Over voeding gaan veel verhalen rond en er wordt veel over geschreven. Veel fabeltjes, veel hypes, afgewisseld door waarheden. Veel mensen weten niet meer zo goed wat ze moeten geloven. Hierbij kan ik helpen, met onderbouwde, kloppende informatie.


Petra van den Driessche

Trainer

Ik ben Petra een Crossfit fashion addict. Getrouwd, moeder van Puck en Flor en head over heals op mijn twee honden Boes en Fien.

Na de kunstacademie heb ik 14 jaar lang mijn eigen modewinkel gerund. Mijn drive en passie stop ik nu allemaal in mijn Crossfit training en mijn blog The blonde box.

Frank van Hammen

Trainer

Mijn eerste stappen zette ik al na een kleine 9 maanden en eigenlijk heb ik sindsdien niet meer stil gezeten. Waar het toen bleef bij stapjes, doe ik dat nu door middel van krachtttaining, crossfit, gewichtheffen en HIIT. Een uit de hand gelopen hobby zullen we maar zeggen.

Gefascineerd door het menselijk lichaam en haar mogelijkheden probeer ik altijd de grenzen op te sporen en te verleggen om zo een zo fit en sterk mogelijk fysiek te ontwikkelen.


BLOGStudio


betaling geschiedt vooraf de eerste training na ontvangst factuur - bij stopzetten trainingen geen refund

bij annulering binnen 24 uur wordt het tarief doorberekend

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKOUTCLUB PERSONAL TRAINING

 

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Willeke Zorg.

1.2 Dienst: het geven van personal training (hierna: Personal Training).

1.3 Gebruiker: de gebruiker van de Dienst, in zijn hoedanigheid van consument, dan wel rechtspersoon of andere onderneming in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Inschrijfformulier: het digitale, dan wel hardcopy formulier, verkregen van Willeke Zorg, waarmee Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Gebruiker en Willeke Zorg ex artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

1.6 Partij(en): Gebruiker en Willeke Zorg individueel, dan wel gezamenlijk.

1.7 Willeke Zorg: de eenmanszaak Willeke Zorg Personal Training, kantoorhoudend aan de Struisenburgstraat 42 (3063 BR) te Rotterdam.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van       toepassing op iedere proefles, aanbieding, offerte, nieuwsbrief en cadeaubon, alle intake formulieren, Inschrijfformulieren, vragenlijsten, schriftelijke verklaringen, overeenkomsten tussen Gebruiker en Willeke Zorg, alsmede alle contacten en/of (rechts)handelingen, etc. tussen Partijen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle directieleden, medewerkers, ondergeschikten van Gebruiker alsook op alle door Gebruiker ingeschakelde derden (zoals freelancers, interimmers, ZZPers, etc.).

2.3 De Overeenkomst tussen Willeke Zorg en Gebruiker komt tot stand door aanvaarding van en akkoord met het voorstel dat Willeke Zorg schriftelijk al dan niet op elektronische wijze aan Gebruiker doet toekomen. Aanvaarding en akkoord van Gebruiker vinden te allen tijde per e-mail plaats.

2.4 Door aanvaarding en akkoord door Gebruiker van het voorstel, verklaart Gebruiker tevens akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, vragenlijsten, etc. die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

2.5 Door aanvaarding en akkoord van het voorstel van Willeke Zorg, verleent Gebruiker automatisch toestemming voor het ontvangen van commerciële uitingen van Willeke Zorg, al dan niet via elektronische weg, alsook voor het ontvangen van (ongevraagde) motivatie e-mails, applicaties (apps), etc. als onderdeel van de Dienst.

2.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Willeke Zorg.

 

Artikel 3. Verplichtingen

3.1 Willeke Zorg zal zich adequaat, zoals een goed vakman betaamt inspannen om de Dienst naar beste kunnen en zonder onderbreking te verlenen aan Gebruiker, daarbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de stand van de wetenschap zoals dat ten tijde van het verstrekken de Dienst gold.

3.2 Ondanks dat Willeke Zorg haar uiterste best doet om de Dienst zonder onderbreking aan Gebruiker te verlenen, kan Willeke Zorg dit nimmer aan Gebruiker garanderen.

3.3 In geval de Dienst wordt onderbroken of indien trainingen uitvallen, zal de Dienst in overleg op een ander voor Partijen geschikt moment worden voortgezet of zullen trainingen worden ingehaald op een ander voor Partijen geschikt moment.

3.4 In geval de situatie zoals uiteengezet in artikel 3.3 zich voor doet, is Willeke Zorg nimmer in verzuim.

3.5 Alvorens Gebruiker gebruik gaat maken alsook indien Gebruiker gebruik maakt van de Dienst, staat Gebruiker zelf in voor zijn of haar gezondheidstoestand, medische situatie en conditieniveau. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vooraf naar waarheid en adequaat (uit eigen beweging) inlichten van Willeke Zorg over zijn/haar gezondheid, medische situatie en conditieniveau. Dit geldt ook in het geval dat proeflessen door Gebruiker zijn gevolgd.

3.6 Gebruiker staat ervoor in dat de Overeenkomst naar behoren en conform de afspraken wordt nagekomen.

 

Artikel 4 . Betaling, prijzen en prijswijzigingen

4.1 Het aantal te volgen trainingen en het daarvoor verschuldigde bedrag zullen naar aanleiding van het intakegesprek worden vastgesteld.

4.2 Maandelijks, aan het einde van iedere maand zal Willeke Zorg de Gebruiker voor de gevolgde trainingen factureren, tenzij een andere wijze van betaling tussen Partijen vooraf is overeengekomen.

4.3 De door Willeke Zorg gehanteerde betalingstermijn is dat de betaling geschiedt vooraf de eerste training na ontvangst factuur.

4.4 Gebruiker staat in voor tijdige betaling van de factuur, danwel dat tijdige en volledige betaling op andere wijze geschiedt.

4.5 Indien niet tijdig wordt betaald door Gebruiker, is Gebruiker in verzuim. Niettemin zal Willeke Zorg Gebruiker schriftelijk (al dan niet) elektronisch berichten over de niet-tijdige betaling met het verzoek om binnen vijf dagen alsnog voor betaling zorg te dragen.

4.6 Alle prijzen zijn in euros en inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven door Willeke Zorg.

4.7 Willeke Zorg behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Prijswijzigingen worden steeds vooraf schriftelijk (al dan niet elektronisch) aangekondigd door Willeke Zorg en hebben slechts gevolgen voor nieuwe of verlengde Overeenkomsten.

4.8 Indien en voor zover Gebruiker het niet eens is met prijswijzigingen, kan hij de Overeenkomst opzeggen, op de wijze zoals in dit artikel 5 bepaald.

4.9 Na het verstrijken van de vijf dagen termijn staat het Willeke Zorg vrij om gebruik te maken van alle rechtens toegestane middelen ter incasso van de door Gebruiker verschuldigde betaling.

 

Art. 5 Looptijd, verlenging en beëindiging

5.1 De Dienst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

5.2 De Dienst eindigt van rechtswege indien de einddatum van de overeengekomen periode is bereikt. Partijen kunnen na onderling overleg overeenkomen de Overeenkomst te verlengen voor een nader tussen Partijen overeen te komen duur.

5.3 Partijen kunnen tussentijds per e-mail de Overeenkomst per direct opzeggen. Gebruiker kan in dit geval een e-mail met vermelding van naam en adresgegevens versturen naar info@willekezorg.nl.

5.4 Ingeval van tussentijdse opzegging en indien deze plaatsvindt binnen het tijdsbestek waarvoor Gebruiker reeds heeft betaald, heeft Gebruiker geen recht op algehele restitutie, danwel restitutie naar rato van de nog niet genoten trainingen vallend binnen datzelfde tijdsbestek.

5.5 Willeke Zorg heeft het recht de Dienst per direct te staken, de Overeenkomst op te zeggen, danwel zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien:

- Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard;

- Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

- De onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd;

- Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van Gebruiker;

- Willeke Zorg of een trainer ingeschakeld door Willeke Zorg ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt;

- Andere situaties zich voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Willeke Zorg kan worden verwacht de Dienst verder te leveren.

5.6 Partijen hebben het recht de Dienst per direct te staken zonder rechterlijke tussenkomst indien de andere Partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van een aanmaning alsnog nakomt, behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6. Tekortkoming, schade & aansprakelijkheid

6.1 Bij niet tijdige nakoming, onbehoorlijke nakoming of algehele niet-nakoming door Gebruiker van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, is Gebruiker gehouden om de door Willeke Zorg geleden schade te vergoeden, waarbij alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening komen van Gebruiker, één en ander conform het incassotarief zoals bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorende besluiten.

6.2 Willeke Zorg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van overmacht, dan wel als gevolg van een omstandigheid die krachtens de wet, danwel op grond van de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen redelijkerwijze niet voor haar rekening behoort te komen.

6.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens verstaan internet, website, e-mail, applicatie, danwel security breaches op de website, ziekte, arbeidsongeschiktheid, (wilde) stakingen, natuurrampen, oorlogssituaties, extreme weersomstandigheden, etc.

6.4 Willeke Zorg kent de gezondheidstoestand van Gebruiker niet. Door ondertekening van het Inschrijfformulier, intakeformulier, danwel aanvaarding en akkoord met het voorstel van Willeke Zorg, verklaart Gebruiker gezond te zijn en dat Willeke Zorg mag vertrouwen op de volledigheid en juistheid van hetgeen op het intakeformulier, inschrijfformulier, etc. is vermeld door Gebruiker.

6.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en staat te alle tijden in voor het uit eigen beweging volledige en juiste informatie aan Willeke Zorg te doen toekomen over Gebruikers gezondheid, medische situatie, conditie, danwel andere lichamelijke afwijkingen of aandoeningen.

6.6 Gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet exact opvolgen van de door Willeke Zorg gegeven aanwijzingen, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen.

6.7 Willeke Zorg is derhalve niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

- Voor schade ontstaan doordat Gebruiker de aanwijzingen, verzoeken, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen van Willeke Zorg niet in acht heeft genomen, zoals (echter niet beperkt tot):

o het niet naar waarheid invullen van het intake-/Inschrijfformulier;

o het niet volledig, juist of duidelijk melden van gezondheids, medische, conditionele aangelegenheden, danwel andere lichamelijke afwijkingen of aandoeningen die relevant kunnen zijn voor de Dienst;

o het niet adequaat, juist of volledig opvolgen en naleven van aanwijzingen van Willeke Zorg tijdens de Dienst;

o het niet opvolgen van richtlijnen, aanwijzingen, instructies, veiligheidsinstructies en adviezen over het gebruik van de materialen aanwezig bij Willeke Zorg;

o het niet met de nodige voorzichtigheid gebruik maken van de materialen beschikbaar of in de ruimte van Willeke Zorg aanwezig door Gebruiker;

o het niet onder toezicht van Willeke Zorg gebruik maken van de materialen aanwezig in de ruimte van Willeke Zorg;

- Voor schade ontstaan door een reeds bestaande medische aandoening, echter tot uiting komend na de training;

- Voor schade ontstaan uit enige vorm van blessures, letsel, ziekten, etc. ontstaan tijdens de training of ontstaan als gevolg van het door training gebruikte materieel;

- Voor overige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, danwel gevolg schade, gederfde winst, kosten, etc.;

Tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Willeke Zorg.

6.8 Gebruiker vrijwaart Workout Club dan ook voor enige Schade ontstaan op de wijze zoals uiteengezet in artikel 6.7 en stelt Workout Club hiertoe schadeloos.

6.9 Niettegenstaande het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Willeke Zorg te allen tijde beperkt tot één maal het factuurbedrag van Gebruiker, doch nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Door het aanvaarding van en akkoord per e-mail met het voorstel van Willeke Zorg en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, geeft Gebruiker Willeke Zorg de toestemming om te mogen aanvangen met verlening van de Dienst. Derhalve geldt het wettelijke herroepingsrecht, zoals vastgelegd in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet.

7.2 Het bovenstaande lid geldt alleen voor de situatie waarbij het herroepingsrecht daadwerkelijk zou gelden en in het geval dat Gebruiker een consument is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 8. Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Willeke Zorg staat ervoor in dat verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet in strijd zullen zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of daarmee vergelijkbare Wet- of regelgeving.

8.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Willeke Zorg aan te laten passen bij onjuistheden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Willeke Zorg bij de uitvoering van de Dienst ontwikkelt, daaronder mede begrepen videobeelden, fotomateriaal, figuren, tekeningen, modellen, instructies en/of adviezen en werkwijzen, etc. die Willeke Zorg op welke wijze dan ook ter beschikking stelt, komen toe aan Willeke Zorg, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

9.2 Alle door Willeke Zorg verstrekte materialen, zoals videobeelden, fotomaterialen, tekeningen, modellen, instructies, adviezen, werkwijzen etc., zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Gebruiker. Gebruiker is niet gerechtigd voormelde materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willeke Zorg tot verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen aan derden.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke en ondertekende Overeenkomst worden afgeweken.

10.2 Op alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Willeke Zorg, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3 In geval van (dreigende) geschillen, voortvloeiend of samenhangend met deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen Partijen zich er voldoende voor inspannen deze in goed onderling overleg op te lossen, zo nodig door mediation. Indien tussen Partijen geen oplossing kan worden bereikt, is de bevoegde rechter te Rotterdam exclusief bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen, tenzij artikel 108 lid 2 van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is, in welk geval de wet van toepassing is.

10.4 Indien en voor zover Gebruiker een consument is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, geldt dat Gebruiker gedurende één maand, nadat Willeke Zorg zich jegens Gebruiker op dit beding heeft beroepen, het recht heeft om te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter